- Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

- АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

- Подпомага, консултира и съдейства на пострадали при Пътно-транспортни произшествия лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

- ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

- Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане на издръжка

- Брачен и предбрачен договор

- Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни, Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.

- Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

- Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

- Недвижими имоти - купува, продава, наема, отдава

- ВАЖНО!!!ОБЖАЛВАМЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ФИШОВЕ ДО 50лв.

- ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!!!

- ИЗ БИТИЕТО НА ЕДИН АДВОКАТ

- С КАДАСТРАЛНА СКИЦА ВЕЧЕ СЕ СНАБДЯВАМЕ И В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКА!!!

Защита на личните Ви данни от Адвокат Елисавета Стоименова Иванова

 

І.Общи положения
Чл.1. (1) Адвокатът е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.
(2) Като администратор на лични данни, при обработването на лични данни адвокатът спазва принципите за защита на личните данни, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България.
Чл. 2. (1) Принципите за защита на личните данни са:
1.Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност -обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;
2.Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;
3.Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;
4.Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;
5. Ограничаване на съхранението – чл.47 ал.1 от Закона за адвокатурата „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да пази книжата по делата, по които е бил повереник или защитник, в продължение на 5 години от приключването им;
6. Цялостност и поверителност – обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;
7. Отчетност – администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.
Чл.3. Адвокатът организира и предприема мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване на лични данни. Предприеманите мерки са съобразени със съвременните технологични достижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
Чл. 4. Адвокатът прилага адекватна защита на личните данни, която включва:
1. Физическа защита;
2. Персонална защита;
3.Документална защита;
4. Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи;
Чл. 5. (1) Личните данни се събират за конкретни, точно определени от закона цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
(2) Личните данни се съхраняват на хартиен, технически и/или електронен носител за времето, необходимо за  изпълнение на правомощията и се  пазят в продължение на 5 години от приключването на делата, съгласно чл.47 от закона за адвокатурата;
(3) Събирането, обработването и съхраняването на лични данни в регистрите на адвоката се извършва на хартиен, технически и/или електронен носител.
Чл. 6. Когато не са налице хипотезите на чл. 6, пар. 1 от Регламент 2016/679, физическите лица, чиито лични данни се обработват от адвоката, подписват формуляр за изрично съгласие за обработка на данни.
Чл. 7. (1) Право на достъп до регистрите с лични данни има само адвокатът, съобразно възложените му от закона правомощия.
Чл. 8. (1) Документите и преписките, по които работата е приключила, се архивират.
(2) Трайното съхраняване за нуждите на архивирането на документи, съдържащи лични данни, се извършва на хартиен  и електронен носител, за срокове, съобразени с действащото законодателство.
(3) Документите на електронен носител се съхраняват на компютърни системи и/или външни носители на информация. Достъп до архивите имат само адвокатът.
Чл. 9. С оглед защита на хартиените, техническите и информационните ресурси адвокатът е длъжен да спазва правилата за противопожарна безопасност.
Чл. 10. При регистриране на неправомерен достъп до информационните масиви за лични данни, или при друг инцидент, нарушаващ сигурността на личните данни, адвокатът, констатирал това нарушение/инцидент уведомява за инцидента Комисията за защита на личните данни.
 Чл. 11. (1) При повишаване на нивото на чувствителност на информацията, произтичащо от изменение в нейния вид или в рисковете при обработването й, адвокатът може да определи допълнителни мерки за защита на информацията от съответния регистър на лични данни.
Чл. 12. (1) След постигане целта на обработване на личните данни и изтичане на съответните срокове за съхранение, предвидени в българското законодателство, личните данни, съдържащи се в поддържаните от адвоката регистри, следва да бъдат унищожени при спазване на процедурите, предвидени в приложимите нормативни актове и в настоящите Вътрешни правила.
(2) В случаите, в които се налага унищожаване на носител на лични данни, адвокатът прилага необходимите действия за заличаването на личните данни по начин, изключващ възстановяване данните и злоупотреба с тях, като:
               1. Личните данни, съхранявани на електронен носител и сървъри, се унищожават чрез трайно изтриване, вкл. презаписването на електронните средства или физическо унищожаване на носителите;
               2. Документите на хартиен носител, съдържащи данни, се унищожават чрез нарязване.
Чл. 13.  Достъп на лица до лични данни се предоставя единствено, ако те имат право на такъв достъп, съгласно действащото законодателство, след подаване на заявление, респ. искане за достъп на информация, и след тяхното легитимиране.
 
II. Мерки по осигуряване защита на личните данни
Чл. 14. Физическата защита при адвоката се осигурява чрез набор от приложими технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп и защита на сградите и помещенията, в които се извършват дейности по обработване на  лични данни.
Чл. 15. (1). Основните организационни мерки за физическа защита при адвоката включват:
1. определяне на помещенията, в които ще се обработват лични данни;
2. определяне на помещенията, в които ще се разполагат елементите на комуникационно-информационните системи за обработване на лични данни,
               3. определяне на организацията на физическия достъп;
 (2) Комуникационно-информационните системи, използвани за обработка на лични данни, се разполагат в специални физически защитени помещения или защитени шкафове.
Чл. 16. Основните технически мерки за физическа защита адвоката включват:
1. СОТ;
2.Използване на ключалки и заключващи механизми;
2. шкафове.
Чл. 17. Основните мерки за документална защита на личните данни, са:
1.Определяне на регистрите, които ще се поддържат на хартиен носител- на хартиен носител се съхраняват всички лични данни, които изискват попълването им върху определени бланкови документи и/или формуляри, свързани с изпълнение на изисквания на действащото законодателство или пряко свързани с осъществяването на нормалната дейност на адвоката, сключване на договори, изпълнение на договори, упражняване на предвидени в закона права и установени от закона задължения, процесуално представителство и др.;
2.Определяне на условията за обработване на лични данни - личните данни се събират и обработват само с конкретна цел, пряко свързана с изпълнение на законовите  и договорни задължения на адвоката, а начинът на тяхното съхранение се съобразява със специфичните нужди за обработка и физическия носител на данните;
3.Регламентиране на достъпа до регистрите с лични данни – достъпът до регистрите с лични данни е ограничен и се предоставя само на адвоката;
4.Определяне на срокове за съхранение -  личните данни се съхраняват не по-дълго от колкото е необходимо, за да се осъществи целта, за която са били събрани и до изтичане на определения в действащото законодателство срок.
5.Процедури за унищожаване: Документите, съдържащи лични данни, сроковете за съхранение на които са изтекли, се унищожават по подходящ и сигурен начин (напр. изгаряне, нарязване, електронно изтриване и други подходящи за целта методи, съобразени с физическия носител на данните).
Чл. 18. (1) Защитата на компютърните системи при адвоката  включва набор от приложими технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до системите и/или мрежите, в които се създават, обработват и съхраняват лични данни.
•         -Регламентиране на достъпа до вътрешната мрежа: Достъп до вътрешната мрежа има единствено адвоката. Минимално изискваното ниво на сигурност за достъп до вътрешните мрежи изисква идентифициране с уникално потребителско име и парола.
•         -Активиране на автоматична защита и сканиране за зловреден софтуер и обновяване на антивирусни дефиниции.
•         -Забрана за пренос на данни от заразени компютри. При съмнение или установяване на заразяване на компютърна система работещият с нея адвокат е задължен да преустанови действия за работа и/или изпращане на информация от заразения компютър (чрез външни носители, електронна поща и/или други способи за електронна обмяна на информация) до премахване на зловредния софтуер.
2.Политика по създаване и поддържане на резервни копия за възстановяване, която регламентира:
•        - Основната цел на архивирането е свързана с предотвратяване на загуба на информация, свързана с лични данни, която би затруднила нормалното функциониране на дейността на адвоката.
•        - Начина на архивиране: информацията следва да бъде архивирана по подходящ способ и на носител, извън конкретния физически компютър, и да позволява пълното възстановяване на данните, в случай на погиване на техния основен носител.
•         -Отговорност за архивиране има лицето, обработващо личните данни.
•         -Срокът на архивиране следва да е съобразен с действащото законодателство.
3.      Личните данни в електронен вид се съхраняват съгласно нормативно определените срокове.
ІII.Правила и мерки за осигуряване на защита на личните данни при компютърна обработка
 
Чл.19. Компютърен достъп през локалната мрежа към файлове, съдържащи лични данни, се осъществява само от адвоката и след идентификация чрез име и парола към системата. При приключване на работното време адвокатът изключва локалния си компютър.  
Чл.20.  Използваният хардуер за съхранение и обработване на лични данни отговаря на съвременните изисквания и позволява гарантиране на разумна степен на устойчивост, възможности за архивиране и възстановяване на данните и работното състояние на средата.
 
IV.Права и задължения на обработващия лични данни адвокат 
Чл. 21. Адвокатът е длъжен:
1. да обработва лични данни законосъобразно и добросъвестно;
2.да използва личните данни, до които има достъп, съобразно целите, за които се събират, и да не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
3. да актуализира при необходимост регистрите на личните данни;
4.да заличава или коригира личните данни, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
5.да поддържа личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват и сроковете, предвидени в закона.
V. Допълнителни разпоредби
Чл. 22. (1) За всички неуредени в настоящите Вътрешни правила въпроси, са приложими разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателството на Република България относно защитата на личните данни.
Настоящите вътрешни правила са приети от адвоката на 25.05.2018г.
 
 

Име:
*E-mail адрес:
Моля, въведете коректен мейл за връзка!
*Запитване:
Security Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах