- Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

- АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

- Подпомага, консултира и съдейства на пострадали при Пътно-транспортни произшествия лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

- ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

- Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане на издръжка

- Брачен и предбрачен договор

- Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни, Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.

- Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

- НАКАЗАТЕЛНИ и ПТП дела, защита при арест и мярка за неотклонение, обжалване наказателни постановления, защита пред полицията

- Обжалване на наказателни постановления, издадени от КАТ, РИОКОЗ и др.

- РЕГИСТРАЦИЯ, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, сдружения, фондации, промени, прекратяване, актуални състояния, абонаментно правно обслужване на фирми, ниски цени

- Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

- Управление на етажна собственост

- Недвижими имоти - купува, продава, наема, отдава

- ВАЖНО!!!ОБЖАЛВАМЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ФИШОВЕ ДО 50лв.

- ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!!!

- ИЗ БИТИЕТО НА ЕДИН АДВОКАТ

- С КАДАСТРАЛНА СКИЦА ВЕЧЕ СЕ СНАБДЯВАМЕ И В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКА!!!

РЕГИСТРАЦИЯ, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, сдружения, фондации, промени, прекратяване, актуални състояния, абонаментно правно обслужване на фирми, ниски цени

 


Адвокатска кантора „Елисавета Иванова“ извършва регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации, променя и заличава фирми и търговски дружества. Снабдяване с актуално състояние. Кантората осъществява абонаментно правно обслужване на фирми, търговски дружества, сдружения /асоциации/ и фондации.

 

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.

Не може да бъде едноличен търговец лице, което: 1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;2.е невъзстановен в правата си несъстоятелен;3. е осъдено за банкрут;4. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват:1. името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер;2. фирмата, под която ще се извършва дейността;3. седалището и адресът на управлението на дейността;4. предметът на дейност. Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност. В регистъра се вписват данните по ал. 1. Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото. Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Съгласието за прехвърлянето на фирмата трябва да бъде дадено съобразно чл. 15, ал. 1. Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма. В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик. Прехвърлянето се вписва в търговския регистър. Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър:1. при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина - по негово заявление; 2.при смъртта му - по заявление от наследниците; 3. при поставянето му под запрещение - по заявление от настойника или попечителя.

 

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Дружественият договор се сключва в писмена форма. Съдружник може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис. Когато дружество с ограничена отговорност се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. Дружественият договор трябва да съдържа: 1. фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството; 2. предмета на дейност и срока на договора; 3. името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците; 4. размера на капитала; когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала; 5. размера на дяловете, с които съдружникът участвува в капитала; 6. управлението и начина на представителство; 7. предимствата на съдружниците, ако са уговорени; 8. други права и задължения на съдружниците. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД". Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението "еднолично ООД". Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1. Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници. Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец. Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството. За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо: 1. да се представи дружественият договор, който се обявява; 2. да е назначен управител или управители на дружеството; 3. да е внесен установения в закона минимум от капитала; 5. в случай, че дружеството се регистрира с капитал, по-висок от установения в закона минимум - да е внесен най-малко 70 на сто от капитала. В регистъра се вписват данните по точки 1, 2, 3, 4 (само размерът на капитала) и точка 6 на чл. 115 , които се обявяват. За вписване в търговския регистър извършването на дейност на инвестиционен посредник, както и на други дейности, за които отделен закон предвижда извършването им с разрешение на държавен орган, се представя съответния лиценз или разрешение. При изменение или допълнение на дружествения договор в търговския регистър се представя за обявяване препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството.

 

 

 

 

Име:
*E-mail адрес:
Моля, въведете коректен мейл за връзка!
*Запитване:
Security Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах