- Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

- АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

- Подпомага, консултира и съдейства на пострадали при Пътно-транспортни произшествия лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

- ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

- Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане на издръжка

- Брачен и предбрачен договор

- Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни, Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.

- Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

- НАКАЗАТЕЛНИ и ПТП дела, защита при арест и мярка за неотклонение, обжалване наказателни постановления, защита пред полицията

- Обжалване на наказателни постановления, издадени от КАТ, РИОКОЗ и др.

- РЕГИСТРАЦИЯ, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, сдружения, фондации, промени, прекратяване, актуални състояния, абонаментно правно обслужване на фирми, ниски цени

- Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

- Управление на етажна собственост, Защита на потребителите съгласно Закона за защита на потребителите, Защита срещу дискриминация

- Недвижими имоти - купува, продава, наема, отдава

- ВАЖНО!!!ОБЖАЛВАМЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ФИШОВЕ ДО 50лв.

- ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!!!

- ИЗ БИТИЕТО НА ЕДИН АДВОКАТ

- С КАДАСТРАЛНА СКИЦА ВЕЧЕ СЕ СНАБДЯВАМЕ И В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКА!!!

Управление на етажна собственост, Защита на потребителите съгласно Закона за защита на потребителите, Защита срещу дискриминация

 


Адвокатска Кантора "Елисавета Иванова" осъществява следните дейности, свързани със "Закона за управление на етажната собственост", а именно:

Представителство пред Общо събрание на Етажна собствменост;

Свикване на Общо събрание;

Ргистрация на Етажна собственост;

Оспорване решения на Общо събрание на Етажната собственост;

Учредяване на сдружение на етажна собственост;

Абонаментно управление на Етажна собственост /заплащане на консумативи, събиране на суми за неотложен и необходим ремонт и консумативи, съдействие при извършване на ремонтни дейности и административни дейности/;

Отмяна на решение на Общо събрание на Етажна собственост за изваждане на собственик - чл.46 от ЗС.

 

 

Адвокатска Кантора „Елисавета Иванова“ осъществява защита на следните основни права на потребителите, съгласно „Закона за защита на потребителите“:

-право на информация за стоките и услугите;

-право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;

-право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;

-право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;

-право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;

-право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;

-право на сдружаване с цел защита на интересите им;

-право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

 

 

Адвокатска Кантора „Елисавета Иванова“ осъществява защита от дискриминация, съгласно „Закона за защита от дискриминация“:

Целта на закона е да осигури на всяко лице правото на: равенство пред закона; равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот; ефективна защита срещу дискриминацията.

Този закон защитава от дискриминация всички физически лица на територията на Република България. Сдружения на физически лица, както и юридически лица, се ползват от правата по този закон, когато са дискриминирани на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, по отношение на техния членски състав или на заетите в тях лица.

Чл.4, ал.1 от „Закона за защита от дискриминация:

„Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна."

-Защита при упражняване правото на труд;

-Защита при упражняване правото на образование и обучение;

-Защита при упражняването на други права:

-синдикалните, съсловните и другите професионални организации и организациите на работодатели нe могат да поставят изисквания за записване, членуване и участие в дейността им на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, освен изискванията за образование в случаите на съсловни и професионални организации.

-не се допуска отказ от предоставяне на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, на основата на признаците по чл. 4, ал. 1.

-държавните и обществените органи и органите на местното самоуправление провеждат политика за насърчаване на балансираното участие на жени и мъже, както и за представителното участие на лица, принадлежащи към етнически, религиозни и езикови малцинства, в управлението и вземането на решения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име:
*E-mail адрес:
Моля, въведете коректен мейл за връзка!
*Запитване:
Security Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах