- Срокът за предявяване на иска по чл.62, ал.4 СК започва да тече от навършване на пълнолетие. Недопустимо е малолетно дете да води този иск чрез законния си представител.

- АКТУАЛИЗИРАНИ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

- Подпомага, консултира и съдейства на пострадали при Пътно-транспортни произшествия лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

- ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - Защита от домашно насилие

- Развод по взаимно съгласие, развод по исков ред, родителски права и лични отношения с другия родител, присъждане на издръжка

- Брачен и предбрачен договор

- Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни, Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица.

- Вещни дела, Имуществени дела, Делби, Наследствени дела, договори, нотариални сделки

- НАКАЗАТЕЛНИ и ПТП дела, защита при арест и мярка за неотклонение, обжалване наказателни постановления, защита пред полицията

- Обжалване на наказателни постановления, издадени от КАТ, РИОКОЗ и др.

- РЕГИСТРАЦИЯ, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, сдружения, фондации, промени, прекратяване, актуални състояния, абонаментно правно обслужване на фирми, ниски цени

- Събиране на вземания и представителство по изпълнителни дела

- Управление на етажна собственост

- Недвижими имоти - купува, продава, наема, отдава

- ВАЖНО!!!ОБЖАЛВАМЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ФИШОВЕ ДО 50лв.

- ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ!!!

- ИЗ БИТИЕТО НА ЕДИН АДВОКАТ

- С КАДАСТРАЛНА СКИЦА ВЕЧЕ СЕ СНАБДЯВАМЕ И В КАНТОРАТА НА НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКА!!!

Облигационно право


Адвокатска Кантора „Елисавета Иванова“ осъществява правна защита и съдействие по следните облигационни искове:

 

-Връщане на недвижим имот или движима вещ след прекратяване на договор за наем;

 

-Иск за изпълнение на договорни задължения (реално изпълнение)

 

-Иск за неплатени наемни вноскиИск за непозволено увреждане по чл. 45 от ЗЗД;

 

-Иск за обезщетение за ползване на вещ без правно основание след прекратяване на договор за наем;

 

-Иск за обезщетение на вреди, претърпени от незаконосъобразни актове и действия на административни органи по ЗОДОВ;

 

-Иск за обезщетение поради неизпълнение на договор (обезщетение вместо изпълнение);

 

-Иск за обявяване на сключен предварителен договор за окончателен - чл. 19, ал. 3 от ЗЗД;

 

-Иск за поправяне на причинени вреди от наемателя на наетата вещ;

 

-Иск за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;

 

-Иск за реализиране на преддоговорна отговорност по чл. 12 от ЗЗД;

 

-Иск по ЗОДОВ за обезщетение на вреди, претърпени от незаконосъобразни актове на правозащитни органи;

 

-Искова защита на купувача при съдебно отстранение (евикция);

 

-Искова защита на наемателя при неизпълнение на задължения на наемодателя;

 

-Искова защита при некачествено изпълнение по договори за изработка;

 

-Искова защита при некачествено изпълнение по договори за продажба;

 

-Искове за неоснователно обогатяване;

 

-Искове при водене на чужда работа без пълномощие (gestio);

 

-Искове при договора за поръчителство;

 

-Искове при договора за поръчка;

 

-Искове при прехвърляне на вземане (цесия);

 

-Обявяване на действия и договори на длъжника за недействителни спрямо негов кредитор (Павлов иск) - чл. 135 от ЗЗД;

 

-Обявяване на нищожност на сделки и договори поради липса на съгласие, предмет, форма или симулация - чл. 26, ал. 2 от ЗЗД;

 

-Отговорност за вреди, причинени от друг и от вещи;

 

-Отмяна на дарение - искове по чл. 227 от ЗЗД и по чл. 105 от СК;

 

-Прихващане на насрещни задължения по съдебен ред (съдебна компенсация);

 

азваляне на договори, с които се учредяват, прехвърлят, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти;

 

-Унищожаемост на сделки и договори, сключени от недееспособни или техен представител;

 

-Унищожаемост на сделки и договори, сключени поради крайна нужда при явно неизгодни условия;

 

-Унищожаемост на сделки и договори, сключени при грешка, измама или заплашване;

 

-Упражняване на правата на длъжника от кредитор - чл. 134 от ЗЗД;

 

-Установяване на нищожност на сделки и договори поради противоречие със закона и добрите нрави - чл. 26, ал. 1 от ЗЗД;

 

 

Име:
*E-mail адрес:
Моля, въведете коректен мейл за връзка!
*Запитване:
Security Image

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.
Разбрах